Artikler om: Årsoppgjør

Årsavslutningen

Årsavslutning er en egen modul du må kjøpe, og kommer i tillegg til månedsprisen. Modulen koster kr 1 199 pr. år. Du finner årsavslutningen under Regnskap -> Årsavslutning

Ønsker du å prøve DNB Regnskap? Registrer ditt selskap her.

Flyten i årsavslutningenÅrsavslutningen i DNB Regnskap består av 6 hovedsteg for AS og 5 for ENK. De to første stegene er helt like for både AS og ENK hvor man går igjennom regnskapet for å kontrollere at man har fått lagt inn alt og at verdiene i regnskapet stemmer. Videre vil stegene variere noe. Her ser du oversikt over de ulike stegene, og snarvei du kan klikke på om det er et spesielt tema du leter etter veiledning for.

Sjekkliste før årsavslutning
Avstem balansen
Avskrivninger og forskjeller - AS - ENK
Beregning av skatt og disponering av resultat - AS - ENK
Veiviser til skattemeldingen - AS - ENK
Veiviser til årsregnskapet (kun AS)

Har du behov for utsettelse? Næringsdrivende og selskaper kan søke om 30 dagers utsettelse på leveringen av skattemeldingen ved å benytte RF-1114. Fristen for å søke er 31.05. Du kan lese mer og søke her: https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/

Opptak webinar AS (19.04.23)
Opptak webinar ENK(18.04.23)Du må først gå gjennom og fullføre et steg før du kan gå videre til neste. Hvis du har behov for å gå tilbake til et steg kan du nullstille forrige steg til du kommer tilbake der du må oppdatere, eller du kan nullstille hele årsavslutningen om du har behov for å starte helt forfra. Dette kan være nødvendig om du oppdager større feil i regnskapet, og etter at dette er rettet opp i kan det være vel så greit å starte helt på nytt med årsavslutningen.
Støttede aktiviteter


Før du kjøper årsavslutningen bør du sjekke at modulen passer for ditt selskap. For aksjeselskaper fullføreres prosessen i sin helhet i DNB Regnskap. For enkeltpersonforetak sendes tallgrunnlaget inn til skattemeldingen for signering på Skatteetaten sine sider, og der er det mulig å legge til ytterligere informasjon til skattemeldingen på næringsdelen eller den personlige delen av skattemeldingen.

Støttede funksjoner for enkeltpersonforetak (ENK)


Støttet for regnskapsåret 2022Ikke støttet for regnskapsåret 2022
SkattemeldingenEnkeltpersonforetak med regnskapsplikt*
Resultat og balanseLøyve for drosje og transport
PersoninntektLandbruk
KundefordringerSkog
Skattemessige avskrivningerKraft
Eiendeler (Pluss og Komplett)Reindrift
Fast eiendomFiske
TransportmidlerLineære avskrivninger eiendeler
Privat bruk av bil
Gevinst og tapskonto

*Enkeltpersonforetak som har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk har regnskapsplikt.

Støttede funksjoner for aksjeselskap (AS)


Støttet for regnskapsåret 2022Ikke støttet for regnskapsåret 2022
Årsregnskap med noter for små foretakLøyve for drosje og transport
Resultat og balanseKonsernkonsolidering
Eiendeler (Pluss og Komplett)Fradrag i skatt for FoU
Omløpsmidler (med unntak av biologiske omløpsmidler)Avvikende regnskapsår
Ytelse mellom aksjonær og selskapAvviklingsregnskap
EgenkapitalavstemmingMottatt og avgitt konsernbidrag
Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi
Gevinst, tap, utbytte og formue av aksjer
Bruk av bil
Bekreftelse av revisor
Overnatting og servering
Formue av eiendommerSjekkliste før årsavslutning

Det første steget du må igjennom før du kan sette i gang med årsoppgjøret er å gå gjennom en sjekkliste. Denne sjekklisten er ment for å hjelpe deg å avgjøre om alt er klart for å starte med årsavslutningen. Det står en forklaring på samtlige sjekkpunkter, så vi kommer ikke til å gå nærmere inn på disse i denne artikkelen.

Denne sjekklisten er tett knyttet opp mot denne artikkelen: Tips til forberedelse av årsoppgjør | DNB Regnskap Hjelp – vi anbefaler at dere tar en titt på denne i tillegg.

Noen av sjekkene må hukes av for manuelt, mens andre sjekker gjør systemet for deg.

De tre øverste må du ta stilling til selv. Det er viktig at alt som hører til i regnskapet for året er registert i regnskapet. Bruk gjerne bankavstemmingen til å sjekke at alle betalinger er bokført i regnskapet ditt.Sjekkene lenger ned gjøres av systemet, og bør i utgangspunktet være ferdig avsjekket for deg. Om det er noen sjekkpunkter som står åpne bør du sjekke disse i regnskapet ditt, rette opp, og komme tilbake igjen til sjekklisten etterpå. Du kan velge å hake av og overstyre sjekkene om du mener de er fullført, men det gjør du på eget ansvar.

Når alle sjekkene er i orden klikker du på Sjekkliste fullført for å gå videre.Når sjekklisten er fullført, kan du gå til neste steg og avstemme balansen.

Avstem balansen

Avstemming av balansen er tett knyttet opp mot denne artikkelen: Tips til forberedelse av årsoppgjør | DNB Regnskap Hjelp – vi anbefaler at dere tar en titt på denne i tillegg.

Å avstemme balansen er en viktig del av årsavslutningen, og her bør du bruke litt tid på hver enklet konto som dukker opp for ditt selskap. Du må vurdere summen på hver konto og undersøke om saldoen stemmer. Om summen ikke gir mening kan det være at noe har blitt feil i regnskapet og bør rettes opp før du går videre i årsavslutningen.

Klikk på "Les mer om hvordan du avstemmer balansen" i hjelpeteksten helt øverst for en nærmere forklaring av anbefalt arbeidsmetodikk når du avstemmer balansen.

Vi anbefaler både for din egen del til senere og for eventuelle andre som skal se nærmere på regnskapet ditt at du kommenterer og laster opp dokumentasjon til hver konto slik at det er lett å forstå hva som ligger bak saldoen.Hva slags type dokumentasjon du bør laste opp vil variere avhengig av hva slags type konto det gjelder og dette vil være noe du selv må vurdere, men her følger noen eksempler på dokumentasjon til noen ofte brukte balansekontoer.

1920 og andre bankkontoer - Her bør du laste opp årsoppgave fra banken som dokumentasjon, og passe på at saldo i regnskapet stemmer overens med saldoen banken har oppgitt på årsoppgaven.
1500 Kundefordringer - Her bør du hente ut rapporten "Åpne poster kunder" med dato 31.12. Denne vil vise en oversikt over alle beløp som selskapet har utestående fra kunder, og du bør se over at disse postene stemmer. Kanskje du har glemt å merke en faktura som betalt? Pass også på at summen for Åpne poster kunder er den samme som saldoen på konto 1500 kundefordringer, hvis den ikke er det kan det tyde på at du har feil i regnskapet ditt og at det er poster som ikke er knyttet opp mot en kunde. En annen rapport som kan være aktuell å legge ved på kundefordringer er "Aldersfordelt saldoliste kunder". Begge rapportene finner du under Annet -> Rapporter, Regnskap.
2400 Leverandørgjeld - Tilsvarende som kunder, du bør ta ut en rapport med åpne poster til leverandørene dine og passe på at summene stemmer.
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift - Saldoen på denne kontoen skal gjenspeile hvor mye selskapet skylder i merverdiavgift, og her vil selskaper som er MVA-pliktige normalt ha summen tilsvarende termin 6 ved utgangen av året. Om det er en annen sum bør du undersøke om det kan være noe som er bokført feil på denne kontoen i løpet av året.
Eiendeler - Bør dokumenteres med en rapport som viser eiendelene som er bokført på denne balansekontoen. Du bør også vurdere om verdien av hver enkelt eiendel stemmer eller om det er behov for nedskrivinger utover vanlige avskrivinger.

Om du oppdager avvik kan du lete etter feil ved å gå til Regnskap -> Saldobalanse, og trykke deg inn på den aktuelle kontoen for å se hvilke bevegelser som har vært der gjennom året og hvilken sum saldoen hadde ved inngangen til året.

Du kan lese mer om kravet til dokumentasjon av balansen på Altinn sine nettsider.

Når balansen er avstemt og i orden kan du klikke på Fullført nede i høyre hjørne.

Avskrivninger og forskjeller


Dette steget åpner ikke før i andre halvdel av mars for enkeltpersonforetak (ENK). Du vil ikke kunne begynne på steget før du har mottatt utkastet til skattemeldingen fra Skatteetaten

Eiendeler
1. Rediger skattemessig verdi eiendeler: her må du legge inn den inngående skattemessige verdien på eiendelene dine:Slik det står beskrevet i teksten ovenfor finner du den inngående skattemessige verdien på de forskjellige saldogruppenei fjorårets skattemelding, i skjema RF-1217. For å se en mer utdypende forklaring på hvor du finner RF-1217, bla deg ned til avsnittet «Finne frem til RF-1217 i Altinn».

Kjøpte du eiendelene i året du skal avslutte regnskapet for, blir den inngående skattemessige verdien lik 0.
2. Inngående balanse: viser den regnskapsmessige og skattemessige inngående balansen ved starten av året.
3. Utgående balanse: viser den regnskapsmessige og skattemessige utgående balansen ved starten av året.
4. Endring: viser endringen i midlertidige forskjeller. Denne endringen er en del av grunnlaget for utsatt skatt/-skattefordel.

Når det ser bra ut trykker du på Lagre og gå videre.

Gevinst og tap


Her legger du inn saldo på gevinst- og tapskonto pr. 31.12 fra året før. Som beskrevet i hjelpeteksten i systemet finner du denne i RF-1219.

Når det ser OK ut trykker du på Lagre og gå videre.

Akkumulert fremførbart underskudd


Her legger du inn akkumulert fremførbart underskudd. Som beskrevet i hjelpeteksten i systemet finner du dette beløpet i RF-1217.

Du kan benytte deg av akkumulert fremførbart underskudd for å redusere skattekostnaden din i år dersom du har hatt underskudd tidligere år (gitt at du er i en posisjon hvor du må betale skatt av overskuddet ditt i år).

Når det ser OK ut trykker du på Lagre og gå videre.

Finne frem til RF-1217 i Altinn


Du kan finne frem til fjorårets RF-1217 ved å logge inn i Altinn og søke i innboksen etter «RF-1028». RF-1217 er et vedlegg til dette skjemaet. Tilsvarende gjelder også for RF-1219 om du trenger dette.
I søkeresultatet vil du finne fjorårets skjema som et arkivert skjema, og du kan trykke deg inn på dette. Pass på at det er fjorårets skjema du velger, da også tidligere år vil kunne dukke opp i søkeresultatet.
Inne på RF-1028 vil du finne vedleggene, og du kan trykke deg inn på den utskriftsvennlige versjonen for å se skjemaet i PDF-format.Hvis selskapet ikke har levert dette skjemaet tidligere vil du ikke finne skjemaet som vedlegg. Om skjemaet ikke er der kan du trolig benytte 0 som verdi i DNB Regnskap for fjoråret.

Hvor finner du verdien?

Eiendeler: Post 2 i RF-1217 viser totalsummen av alle saldogrupper. Pass på at du får samme skattemessig verdi av eiendelene i kolonnen for inngående balanse. Du kan se det samme under "Se detaljer", i kolonnen saldogrunnlag 01.01. Totalsummen skal stemme overens med post 3 i RF-1217 fra i fjor, imens du ser fordelingen på de ulike saldogruppene over. Om du har avvik må du redigere den skattemessige verdien.

Gevinst og tap: Se post 16 i RF-1219

Akkumulert fremførbart underskudd: Se post 130 i RF-1217

Beregning av skatt og disponering av resultatHer blir skattemessig resultat beregnet, slik at systemet kan beregne betalbar skatt, utsatt skatt/skattefordel og disponering av årets resultat.


Beregning av skatt

Det regnskapsmessige resultatet ditt. Dette er resultatet du ser i rapporter inne i systemet.
Endring i forskjeller mellom ditt regnskapsmessige og skattemessige resultat. Kommer av tallene du la inn i steget for Avskrivninger og forskjeller.
Har du lagt inn fremførbart underskudd under Avskrivninger og forskjeller, vil du se effekten av det her.

Av punktene over får du det skattemessige resultatet.

Disponering

Det regnskapsmessige resultatet ditt. Dette er resultatet du ser i rapporter inne i systemet.
Den betalbare skatten for regnskapsåret. Har du betalt forskuddsskatt vil dette trekkes fra skatteoppgjøret du får fra oktober.
Endring i utsatt skatt/skattefordel. Dette kommer til beskatning senere og kommer av de regnskapsmessige og skattemessige forskjellene.

Av punktene over får du den foreløpige disponeringen.

Utbytte

Dersom du skal ta ut utbytte legger du inn det her. NB! Merk at det står hvor mye du maksimalt kan ta ut basert på hvor mye egenkapital du har, men du må fortsatt passe på at du har likviditet nok i selskapet ditt til å faktisk utbetale utbyttet.
Hvor mye som blir overført til egenkapitalen. Velger du å ta ut utbytte vil du redusere hvor mye av resultatet du overfører til egenkapitalen.

Klikker du på Bokfør disponeringer får du opp bokføringsbilaget:
Ser det greit ut trykker du på Bokfør.

Det disponeringen gjør, er å overføre resultatet ditt for inneværende år til balansen. På denne måten går balansen din i 0 ved inngangen til neste år. Da vil du ikke få differanse i saldobalansen din for neste år (ref. sjekklisten).

Når disponeringen er fullført, blir du sendt til forsiden av årsavslutningsmodulen.

Veiviser til skattemeldingen og næringsoppgaven'Dette steget vil åpne i midten av mars, og da vil du få hjelp til å sende inn riktige tall i skattemeldingen og næringsoppgaven, og levere det i Altinn. Fristen for å innlevering av skattemeldingen er 31. mai.

Veiviser til årsregnskapetFristen for å utarbeide årsregnskapet, holde generalforsamling og godkjenne det er 30. juni. Fristen for å levere årsregnskapet til regnskapsregisteret er 31. juli.

Når skatteberegningen er ferdig i steg 4 kan du begynne med årsregnskapet, men du det er en fordel å være sikker på at det ikke blir endringer i regnskapet etter at du begynner, da kan det være at du må gjøre jobben på nytt igjen senere. Mange velger derfor å vente til skattemeldingen er levert for selskapet i steg 5 før de utarbeider årsregnskapet i steg 6.

Dere kan lese mer om årsregnskapet på Altinn sine sider: Altinn - Årsregnskap

Det første bildet dere kommer til, er Resultat- og balanseregnskapet. Se over regnskapstallene at de stemmer. For å komme videre må dere bla dere ned til bunnen og klikke på Godkjenn og gå videre:I det neste steget må dere fylle ut noter til årsregnskapet. Systemet har hentet frem en del noter og fylt ut en god del informasjon, men dere må fortsatt gå gjennom og kontrollere og, eventuelt, fylle ut mer utfyllende informasjon i notene.

Når du er ferdig med en note klikker du på Marker som fullført.

Et eksempel på en note du må fylle ut selv, er note 7 – Aksjer:Når årsregnskapet er klart og alt markert som fullført, klikker du på Godkjenn og gå videre oppe til høyre:Da kommer du videre til innsending av åregnskapet:Dette er datoen årsregnskapet er godkjent av generalforsamlingen.
Hvem som skal skrive under. Samtlige styremedlemmer og daglig leder skal skrive under. Les mer om det her: Altinn - Årsregnskap
Når du klikker på Generer årsregnskap med noter, vil systemet generere årsregnskapet i PDF.
Klikk på knappen for å laste opp flere vedlegg til årsregnskapet.
Vil du fortsette senere kan du klikke på Lagre for å lagre fremgangen din.
Klikk på Send til Altinn for å fullføre.

Du vil da få beskjed om å logge deg inn i Altinn og kontrollere opplysningene der.

I innboksen din i altinn vil du få opp en tilsvarende melding som den under:Klikk på Gå til skjemautfylling og fyll ut skjemaet.

Opptak webinar AS


Opptak webinar ENK


Ønsker du å prøve DNB Regnskap? Registrer ditt selskap her.

Oppdatert på: 27/06/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!