Artikler om: Årsoppgjør

Årsavslutningen

ÅrsavslutningOrdinær frist for levering av skattemelding er 31. mai og 31. juli for signert årsregnskap.

Årsavslutning er en egen modul du må kjøpe i tillegg til månedsprisen. Årsavslutningen koster 1.199kr pr. år.
For å aktivere årsoppgjør for 20xx må du gå til Markedsplass i menyen til venstre -> Pakker og utvidelser -> Årsoppgjør 20xx.Når modulen er aktivert finner du den under Regnskap i menyen til venstre -> Årsavslutning:Flyten i årsavslutningen


Årsavslutningen i DNB Regnskap består av 6 hovedsteg:Sjekkliste før årsavslutning
Avstem balansen
Avskrivninger og forskjeller
Beregning av skatt og disponering av resultat
Veiviser til skattemeldingen/ligningsoppgaven
Veiviser til årsregnskapet

Du må først gå gjennom og fullføre et steg før du kan gå videre til neste. Hvis du har gjort en endring i regnskapet etter du har begynt årsavslutningen, kan du nullstille flyten ved å klikke på Flere valg -> Nullstill årsavslutning:Sjekkliste før årsavslutningDet første steget du må igjennom før du kan sette i gang med årsoppgjøret er å gå gjennom en sjekkliste. Denne sjekklisten er ment for å hjelpe deg med å forberede deg til årsoppgjøret. Det står en forklaring på samtlige sjekkpunkter, så vi kommer ikke til å gå nærmere inn på disse i denne artikkelen.

Denne sjekklisten er tett knyttet opp mot denne artikkelen: Tips til forberedelse av årsoppgjør | DNB Regnskap Hjelp – vi anbefaler at dere tar en titt på denne i tillegg.

Noen av sjekkene må hukes av for manuelt, mens andre sjekker gjør systemet for deg:De sjekkene du må gjøre manuelt står under (1) i bildet over, mens sjekke systemet gjør for deg står under (2). Du kan velge å overstyre sjekkene som systemet gjør for deg hvis du mener det er feil, men det gjør du på eget ansvar.

Når alle sjekkene er i orden klikker du på Sjekkliste fullført:Når sjekklisten er fullført, kan du gå til neste steg og avstemme balansen.

Avstem balansenAvstemming av balansen er tett knyttet opp mot denne artikkelen: Tips til forberedelse av årsoppgjør | DNB Regnskap Hjelp – vi anbefaler at dere tar en titt på denne i tillegg.I dette feltet legger du inn saldoen som du kan dokumentere. Hvis denne skiller seg fra hva du har i regnskapet må du finne ut hvorfor den er forskjellig og rette det opp. Har du en annen saldo enn det er i regnskapet må du legge ved en kommentar under (4).
Her ser du saldoen som ligger inne i regnskapet. Du kan klikke på det blå området for å overføre saldoen til «Din saldo».
Her får du en grønn hake når saldoen er godkjent.
Her kan du legge til en kommentar.
Her kan du laste opp vedlegg som dokumenterer saldoen din. Vi anbefaler at du gjør dette på samtlige konto, men det er ikke et krav for å gå videre.

Når balansen er avstemt og i orden kan du klikke på Fullført nede i høyre hjørne.

Avskrivninger og forskjellerEiendeler
1. Rediger skattemessig verdi eiendeler: her må du legge inn den inngående skattemessige verdien på eiendelene dine:Slik det står beskrevet i teksten ovenfor finner du den inngående skattemessige verdien på de forskjellige saldogruppenei fjorårets skattemelding, i skjema RF-1217. For å se en mer utdypende forklaring på hvor du finner RF-1217, bla deg ned til avsnittet «Finne frem til RF-1217 i Altinn».

Kjøpte du eiendelene i året du skal avslutte regnskapet for, blir den inngående skattemessige verdien lik 0.
2. Inngående balanse: viser den regnskapsmessige og skattemessige inngående balansen ved starten av året.
3. Utgående balanse: viser den regnskapsmessige og skattemessige utgående balansen ved starten av året.
4. Endring: viser endringen i midlertidige forskjeller. Denne endringen er en del av grunnlaget for utsatt skatt/-skattefordel.

Når det ser bra ut trykker du på Lagre og gå videre.

Gevinst og tap


Her legger du inn saldo på gevinst- og tapskonto pr. 31.12 fra året før. Som beskrevet i hjelpeteksten i systemet finner du denne i RF-1219.

Når det ser OK ut trykker du på Lagre og gå videre.

Akkumulert fremførbart underskudd


Her legger du inn akkumulert fremførbart underskudd. Som beskrevet i hjelpeteksten i systemet finner du dette beløpet i RF-1217.

Du kan benytte deg av akkumulert fremførbart underskudd for å redusere skattekostnaden din i år dersom du har hatt underskudd tidligere år (gitt at du er i en posisjon hvor du må betale skatt av overskuddet ditt i år).

Når det ser OK ut trykker du på Lagre og gå videre.

Finne frem til RF-1217 i Altinn


Du kan finne frem til fjorårets RF-1217 ved å logge inn i Altinn og søke i innboksen etter «RF-1028». RF-1217 er et vedlegg til dette skjemaet. Tilsvarende gjelder også for RF-1219 om du trenger dette.I søkeresultatet vil du finne fjorårets skjema som et arkivert skjema, og du kan trykke deg inn på dette. Pass på at det er fjorårets skjema du velger, da også tidligere år vil kunne dukke opp i søkeresultatet.Inne på RF-1028 vil du finne vedleggene, og du kan trykke deg inn på den utskriftsvennlige versjonen for å se skjemaet i PDF-format.Hvis selskapet ikke har levert dette skjemaet tidligere vil du ikke finne skjemaet som vedlegg. Om skjemaet ikke er der kan du trolig benytte 0 som verdi i DNB Regnskap for fjoråret.

Hvor finner du verdien?

Eiendeler: Post 2 i RF-1217 viser totalsummen av alle saldogrupper. Pass på at du får samme skattemessig verdi av eiendelene i kolonnen for inngående balanse. Du kan se det samme under "Se detaljer", i kolonnen saldogrunnlag 01.01. Totalsummen skal stemme overens med post 3 i RF-1217 fra i fjor, imens du ser fordelingen på de ulike saldogruppene over. Om du har avvik må du redigere den skattemessige verdien.

Gevinst og tap: Se post 16 i RF-1219

Akkumulert fremførbart underskudd: Se post 130 i RF-1217

Beregning av skatt og disponering av resultatHer blir skattemessig resultat beregnet, slik at systemet kan beregne betalbar skatt, utsatt skatt/skattefordel og disponering av årets resultat.

Beregning av skatt

Det regnskapsmessige resultatet ditt. Dette er resultatet du ser i rapporter inne i systemet.
Endring i forskjeller mellom ditt regnskapsmessige og skattemessige resultat. Kommer av tallene du la inn i steget for Avskrivninger og forskjeller.
Har du lagt inn fremførbart underskudd under Avskrivninger og forskjeller, vil du se effekten av det her.

Av punktene over får du det skattemessige resultatet.

Disponering

Det regnskapsmessige resultatet ditt. Dette er resultatet du ser i rapporter inne i systemet.
Den betalbare skatten for regnskapsåret. Har du betalt forskuddsskatt vil dette trekkes fra skatteoppgjøret du får fra oktober.
Endring i utsatt skatt/skattefordel. Dette kommer til beskatning senere og kommer av de regnskapsmessige og skattemessige forskjellene.

Av punktene over får du den foreløpige disponeringen.

Utbytte

Dersom du skal ta ut utbytte legger du inn det her. NB! Merk at det står hvor mye du maksimalt kan ta ut basert på hvor mye egenkapital du har, men du må fortsatt passe på at du har likviditet nok i selskapet ditt til å faktisk utbetale utbyttet.
Hvor mye som blir overført til egenkapitalen. Velger du å ta ut utbytte vil du redusere hvor mye av resultatet du overfører til egenkapitalen.

Klikker du på Bokfør disponeringer får du opp bokføringsbilaget:Ser det greit ut trykker du på Bokfør.

Det disponeringen gjør, er å overføre resultatet ditt for inneværende år til balansen. På denne måten går balansen din i 0 ved inngangen til neste år. Da vil du ikke få differanse i saldobalansen din for neste år (ref. sjekklisten).

Når disponeringen er fullført, blir du sendt til forsiden av årsavslutningsmodulen.

Veiviser til skattemeldingen/ligningsoppgaven (AS)I dette steget sender du informasjon fra DNB Regnskap til Altinn. Systemet fyller ut store deler av skattemeldingen i Altinn. Merk at du fortsatt må gjennom skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer.

Det første du må gjøre er å legge inn antall aksjer i selskapet og om selskapet eier aksjer i eget selskap:Det fremgår av stiftelsesdokumentet, eventuelt aksjeoppgaven, hvor mange aksjer det er i selskapet.

Det andre punktet gjelder selskap som eier aksjer i sitt eget selskap (ikke holding som for eksempel eier aksjer i drift). De aller fleste kan se bort i fra dette punktet.

Trykk på Lagre og gå videre når du har fylt ut feltene.

I det neste steget får du en kort oppsummering av hva som blir sendt til Altinn.Når du klikker på Send til Altinn kommer dette bildet opp:Denne informasjonen er en del av skattemeldingen, så fyll ut denne korrekt.

Klikk på Send inn.Det neste du må gjøre er å gå inn Altinn og kontrollere skattemeldingen. Du kan enten gjøre det ved å trykke på Gå til skatteetaten i bildet som dukket opp, eller logge inn i Altinn selv.

Altinn

Sjekk innboksen til selskapet ditt inne i Altinn. Der skal du finne en slik melding:Klikk på den og Gå til skjemautfylling:Det første du ser er dette bildet:Du rett inn på hovedskjema. Til venstre ser du hvilke underskjemaer som hører til dette skjemaet. Du kommer inn i skjemaet Innledning først. Når du har fylt ut informasjonen her kan du trykke på Neste. Da kommer du til Diverse opplysninger, og så videre.

Når du har gått gjennom alle skjemaene i Hovedskjema kan du klikke på Kontroller skjema.

I toppen av bildet ser du de forskjellige skjemaene du må gjennom og kontrollere.

Du kan kontrollere statusen på de forskjellige skjemaene ved å klikke på fanen Oversikt – skjema og vedleggKlikk på Videre til signering for å gå videre.Her får du en oversikt over sammendrag fra de forskjellige skjemaene, etc. Du kan også skrive ut skjemaene i PDF oppe til høyre. Klikk på Signer og send inn for å gå videre, eller tilbake ved å klikke på Tilbake til utfylling.

Trykker du på Signer og send inn har du levert skattemeldingen:Veiviser til årsregnskapet (kun for regnskapspliktige)Er du et ENK kan det hende at du ikke trenger å levere årsregnskap. Det er selskapsformen, hva du gjør og/eller størrelsen på foretaket ditt som bestemmer om du er regnskapspliktig. For eksempel er alle regnskapsførere og revisorer pålagt å levere årsregnskap, uavhengig av selskapsform, siden de er underlagt tilsyn av finanstilsynet.

Les mer om det her: Hvem har regnskapsplikt? - Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Skattemeldingen og årsregnskapet er to forskjellige ting. Vi anbefaler at dere gjør ferdig skattemeldingen (eller i det minste gjør skatteberegningen helt ferdig og er helt sikre på at det ikke blir endringer) før dere sender inn årsregnskapet til brønnøysundregistrene.
Dere kan lese mer om årsregnskapet på Altinn sine sider: Altinn - Årsregnskap

Det første bildet dere kommer til, er Resultat- og balanseregnskapet. For å komme videre må dere bla dere ned til bunnen og klikke på Godkjenn og gå videre:I det neste steget må dere fylle ut noter til årsregnskapet. Systemet har hentet frem en del noter og fylt ut en god del informasjon, men dere må fortsatt gå gjennom og kontrollere og, eventuelt, fylle ut mer utfyllende informasjon i notene.

De notene som er obligatorisk er markert som Påkrevd:Dette gjelder for eksempel Note 1 om regnskapsprinsipper, Note 2 – Usikkerhet om fortsatt drift, etc.

Når du er ferdig med en note klikker du på Marker som fullført.

Et eksempel på en note du må fylle ut selv, er note 3 – Aksjer:Noen noter er obligatoriske dersom et kriteria er oppfylt. Et eksempel på dette er noten om ytelse til revisor.

Når årsregnskapet er klart og alt markert som fullført, klikker du på Godkjenn og gå videre oppe til høyre:Da kommer du videre til innsending av åregnskapet:Dette er datoen årsregnskapet er godkjent av generalforsamlingen.
Hvem som skal skrive under. Samtlige styremedlemmer og daglig leder skal skrive under. Les mer om det her: Altinn - Årsregnskap
Når du klikker på Generer årsregnskap med noter, vil systemet generere årsregnskapet i PDF.
Klikk på knappen for å laste opp flere vedlegg til årsregnskapet.
Vil du fortsette senere kan du klikke på Lagre for å lagre fremgangen din.
Klikk på Send til Altinn for å fullføre.

Du vil da få beskjed om å logge deg inn i Altinn og kontrollere opplysningene der.

I innboksen din i altinn vil du få opp en tilsvarende melding som den under:Klikk på Gå til skjemautfylling og fyll ut skjemaet.

Oppdatert på: 21/03/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!