Artikler om: Årsoppgjør

Beregning av skatt og disponering av resultat - AS

Til forrige steg i årsavslutningen: Avskrivninger og forskjeller - AS
Til samlesiden: Årsavslutningen

Beregning av skatt og disponering av resultatHer blir skattemessig resultat beregnet, slik at systemet kan beregne betalbar skatt, utsatt skatt/skattefordel og disponering av årets resultat. Vi anbefaler å se over informasjonen i dette steget, og dersom noe ikke ser ut til å stemme kan årsavslutningen nullstilles helt eller delvis slik at du får korrigert eventuelle feil.

Beregning av skatt


Beregnet resultat i år er det regnskapsmessige resultatet ditt, altså resultatet før vi ser på de skattemessige endringene.
Permanente forskjeller kommer f.eks. av kostnader som er tatt med i regnskapet til selskapet, men som ikke kan inngå i det skattemessige resultatet fordi dem ikke er fradragsberettiget. Dette kan for eksempel være kostnader til gaver eller representasjon. Det kan også være kostnader du ikke kan dokumentere, f.eks. mangler kvittering for, og som du dermed ikke får rett til fradrag for. Aksjer innenfor fritaksmetoden vil også påvirke permanente forskjeller, i og med at selskapet normalt ikke skal skatte av inntekter eller kostnader for disse aksjene. Likevel vil 3 % av et eventuelt utbytte regnes som inntekt. Se mer om fritaksmetoden hos Skatteetaten.
Endring i midlertidige forskjeller. Utsatt skatt som følge av ulik beregning av avskrivninger for eiendeler og annet regnskapsmessig vs. skattemessig. Det er endringen i de midlertidige forskjellene fra i fjor til i år som gir påvirkning på skattekostnaden. Denne beregningen baserer seg på det du fylte ut i steget Avskrivinger og forskjeller.
Ved underskudd fra tidligere år kan dette trekkes fra når selskapet leverer overskudd. Har du lagt inn fremførbart underskudd under Avskrivninger og forskjeller, vil du se effekten av det her om selskapet har hatt positivt skattemessig resultat.

Av punktene over får du det skattemessige resultatet, skattepliktig inntekt, som skatten for året skal beregnes utifra.

Disponering


Dette steget oppsummerer hvordan disponeringen av resultatet skal bokføres i regnskapet. Vi tar derfor igjen utgangspunkt i det regnskapsmessige resultatet og ser på hvordan dette skal bokføres når det skal flyttes over til balansen i regnskapet.Det regnskapsmessige resultatet ditt. Dette er resultatet du ser i rapporter inne i systemet.
Betalbar skatt er beregnet skatt for året, altså 22 % av den skattepliktige inntekten. Har du betalt forskuddsskatt vil dette trekkes fra på skatteoppgjøret du får mot høsten.
Endring i utsatt skatt/skattefordel. Endringene i de midlertidige forskjellene. Dette steget viser kr 0 om det er valgt "Nei" i punktet under, bokføre utsatt skattefordel (eller beløpet som står på konto .
Bokføre utsatt skattefordel: Små selskaper kan unnlate å bokføre den utsatte skattefordelen. Du mister ikke skattefordelen av den grunn, men den vil da ikke synes i regnskapet. Om man ønsker å bokføre fordelen i regnskapet kan velge Ja. Dette skal kun gjøres så lenge det ligger en forventning om positiv inntekt i kommende år som gjør at skattefordelen kan benyttes.
Disponeringer foretatt i regnskapsåret er føringer på kontoene 8000-8999, og kan for eksempel være bokført ekstraordinært utbytte. Normalt er dette beløpet kr 0.

Av punktene over får du den foreløpige disponeringen.

Utbytte


“Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.”
§ 8-2.Beslutning om utbytte - AksjelovenDersom du skal ta ut utbytte i 2024 legger du inn det her. Merk at det står hvor mye du maksimalt kan ta ut basert på hvor mye egenkapital du har, men du må fortsatt passe på at du har likviditet nok i selskapet ditt til å faktisk utbetale utbyttet.
Hvor mye som blir overført til egenkapitalen. Velger du å ta ut utbytte vil du redusere hvor mye av resultatet du overfører til egenkapitalen.Klikker du på Bokfør disponeringer får du opp bokføringsbilaget:Ser det greit ut trykker du på Bokfør.

Når du velger "Bokfør disponering" vil du først få opp et sammendrag over hvordan disponering av årsresultatet bokføres i systemet. Når du velger "Bokfør" vil dette bokføres i regnskapet med regnskapsdato 31.desember i året du kjører årsavslutning for. Merk at dersom du nullstiller årsavslutningen etter at disponeringen er bokført vil systemet automatisk kreditere dette bilaget.

Etter bokføringen vil regnskapet låses til og med 31.12, slik at det ikke skal være mulig å gjøre endringer i regnskapet etter at året er fullført (så lenge det ikke låses opp igjen under Innstillinger -> Regnskap).

Det disponeringen gjør, er å overføre resultatet ditt for inneværende år til balansen. På denne måten går balansen din i 0 ved inngangen til neste år, og du vil ikke få differanse i saldobalansen når regnskapet igjen starter på 0 i nytt år.


Til neste steg i årsavslutningen: Skattemelding og næringsspesifikasjon - AS
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 08/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!