A-meldingen
A-meldingen skal leveres hver måned, senest den 5. i måneden etter utbetalingen.

NB!! Har du ansatte skal A-meldingen leveres selv om du ikke har utbetalt lønn en måned

I a-meldingen oppgir du som arbeidsgiver inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk til dine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten. Opplysningene brukes av blant annet NAV i saksbehandlingen av sykepenger og andre stønader, av Skatteetaten for skattemeldingen, skattekort og innkreving av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, og av Statistisk Sentralbyrå (SSB) for ulike statistikker.

Se mer informasjon om a-meldingen på Skatteetaten sine nettsider.

Levere a-meldingen:
Før du leverer a-meldingen
Levere a-meldingen
Sjekke tilbakemelding
Betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Andre temaer:
Generere ny a-melding
Rapport
Avstemming
Nullstille innsendt a-melding
Se a-meldingsfil og tilbakemeldingsfil (XML)


Før du leverer a-meldingen
A-meldingen skal leveres på foretaksnummer (organisasjonsnummer), men de ansatte må knyttes til den enkelte virksomhet. (bedriftsnummer/underorganisasjonsnummer).
Registrere virksomheter på selskapet.
Legge inn informasjon om arbeidsforhold på ansatte.
Registrere inn eventuelle permisjoner/permitteringer som er rapporteringspliktige.

Husk at opplysninger på ansatte må vedlikeholdes. Opplysninger om arbeidsforholdet til de ansatte må oppdateres fortløpende om det skjer endringer.

Lønn rapporteres i samme periode som utbetalingsdatoen på lønnskjøringen. Det vil si at for eksempel lønn for januar, som utbetales i februar, blir rapportert i A-meldingen for februar (periode 2).

Husk at det som rapporteres også har innvirkning på arbeidstaker som kan få feil i skattemeldingen eller feil utbetalinger fra NAV.
Har du utfordringer knyttet til levering av a-meldingen anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører for bistand.


Levere a-meldingen
Leveringen av a-meldingen består av tre steg:
Generere a-meldingen
Sende inn a-meldingen
Hente tilbakemelding

Generere a-meldingen
Etter at lønn for perioden er utbetalt kan du generere en a-melding. Pass på at du står i riktig periode.Velg Full a-melding når du skal rapportere inn lønn.Sende inn a-meldingen
Kontroller at arbeidsgiveravgift (AGA) og forskuddstrekk er korrekt. Ved å klikke på kolonnene: Oppsummering, Arbeidsgiveravgift eller Periodeoppsummering vil du få informasjon om den genererte A-meldingen.Om informasjonen stemmer kan du sende inn a-meldingen.
For at dette skal virke må du ha satt opp integrasjon med Altinn. Om noe ikke skulle stemme må du korrigere og generere en ny a-melding før du sender inn.

Hente tilbakemelding
Når a-meldingen er levert må det hentes en tilbakemelding for å sikre at innsendte opplysninger er godkjent.For å hente tilbakemeldingen fyller du ut fødsels- og personnummer, passord og velger innloggingsmetode. Vi anbefaler å benytte SMSPin.

Har du utfordringer i dette steget kan du sjekke denne veiledningen
Sjekke tilbakemelding
Etter at du har hentet tilbakemelding fra Altinn vil du se at Status periode er oppdatert. Sjekk også under fanen Tilbakemelding for å se detaljer. En godkjent a-melding har status Mottatt.Du må rette eventuelle feil innen fristen for levering av A-meldingen i kalendermåneden du har fått feilmeldingen.
Feil eller mangler i a-meldingen har tre alvorlighetsgrader:
Avvisning = A-meldingen er ikke levert
Øyeblikkelig = A-meldingen er levert med feil som må rettes
Retningslinje = A-meldingen er levert med opplysninger som kan være feil. Dette må du undersøke og eventuelt rette.

Se egen artikkel om Feilmeldinger til A-meldingen. Når feilene er rettet kan du generere en ny a-melding.


Betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Når a-meldingen er godkjent får du opp mulighet for å legge forksuddstrekk og arbeidsgiveravgift til betaling. Du betaler på vanlig måte ved å sende til bank med en gang eller legge til betalingslisten.


Om du får feilmelding (retningslinje) og ikke får opp valg om å betale automatisk eller om du ikke valgte å opprette betalingene med en gang kan du velge Betal f.trekk og AGA fra menyen øverst til høyre.


Det vil bli opprettet en betaling fra driftskontoen for arbeidsgiveravgift og en betaling fra skattetrekkskontoen for forskuddstrekk av skatt. Kontonummer og KID til Skatteetaten kommer sammen med tilbakemeldingen fra a-meldingen og er satt opp riktig når du betaler.


Generere ny a-melding
Om du har gjort endringer som påvirker a-meldingen og må generere en ny en gjør du dette ved å trykke på pila ved siden av knappen øverst til høyre.Om du har generert flere a-meldinger i en periode kan du åpne tidligere a-melding ved å holde pekeren over over stegtelleren øverst.Det er ikke mulig å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for 2 perioder etter opprinnelig a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter og ikke arbeidsforhold. Er det behov for å sende full a-melding for en periode lenger tilbake i tid, må dette gjøres via Avansert periodebehandling.

Rapport
Du kan hente ut en rapport over innholdet i a-meldingen ved velge Trekk og AGA rapport fra nedtrekksmenyen for perioden.


Rapporten viser hva som er rapportert av grunnlag fra systemet, hva som mottatt i tilbakemeldingen fra Altinn og betalingsinformasjonen som er mottatt.
Denne rapporten er laget før tilbakemelding er hentet fra Altinn, og mangler derfor informasjonen som leveres derfra.

Avstemming
For å se hva som er rapportert inn av tidligere a-meldinger, både fra DNB Regnskap og andre systemer, kan du gjøre en avstemming mot Altinn.
Avstemming er et viktig verktøy for å finne årsaken til feilmeldinger i a-meldingen.

Fra menyen under de tre prikkene øverst til høyre vil du kunne velge avstemming.


Avstemmingsrapporten inneholder opplysninger om:
Arbeidsgiveravgift
Forskuddstrekk
Inntektsopplysninger per virksomhet du har sendt a-melding for

Du kan også bestille opplysninger per inntektsmottaker om:
Arbeidsforhold
Inntekter
Fradrag
Forskuddstrekk

Bestiller du rapport for kun én måned, får du i tillegg oversikt over arbeidsforholdsopplysninger.


Du vil få en Excel-fil fra Altinn (skjema A07) med disse fanene:


Dette er samme tjeneste som bestilling av Avstemmingsinformasjon (A06) skjema i Altinn. Da får du A07 i retur til innboksen din i Altinn.

Nullstille innsendt a-melding
Om du har sendt inn feil periode og har behov for å nullstille det du har sendt inn fra DNB Regnskap er dette mulig. Det kan for eksempel være om du har sendt inn en periode for tidlig fra DNB Regnskap, og du allerede har sendt inn denne a-meldingen fra et annet system.


Velg "Avansert periodebehandling" fra nedtrekksmenyen for perioden. Her vil du på siste a-melding kunne velge Nullstill melding.


Det vil nå bli generert en nullmelding som ikke inneholder noe, verken lønn eller arbeidsforhold. Når du sender inn denne vil den overskrive det du har sendt inn tidligere, og dermed nullstille det som er sendt inn fra DNB Regnskap i perioden du er på.

Send inn og hent tilbakemelding på samme måte som ved en vanlig a-melding, se levere a-meldingen.

Se a-meldingsfil og tilbakemeldingsfil (XML)
Ønsker du å se nøyaktig hva som er levert til Altinn og hvordan tilbakemeldingen ser ut kan du hente ned XML-filene som blir sendt fra og til DNB Regnskap.

Filene kan være kompliserte å lese, og du vil sjelden ha behov for å se på disse filene. Ta kontakt med systemstøtte i DNB Regnskap om du opplever utfordringer med a-meldingen.

Om du likevel ønsker å se hvordan filene ser ut kan du velge Hent a-meldingsfil for å se hvordan filen som sendes fra DNB Regnskap til Altinn ser ut. Velg Hent tilbakemeldingsfil om du ønsker å se hvordan tilbakemeldingen fra Altinn ser ut.Filene vil lastes ned i ZIP-fil som du kan åpne for å hente ut selve XML-filen. Vi anbefaler å åpne XML-filen i en nettleser eller i et eget program beregnet for å håndtere XML-filer. Det vil være vanskelig å forstå filen i et vanlig tekstbehandlingsverktøy.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!