Artikler om: Regnskap

Regnskapskontoer

RegnskapskontoerNår du fører regnskap må forholde deg til «regnskapskontoer». Dette er firesifrede koder som er med å beskrive og kategorisere de ulike postene i et regnskap. Utgifter og inntekter til selskapet skal føres i ulike «regnskapskontoer» avhengig av hvilken utgift/inntekt det er snakk om. Når man fører på riktige regnskapskontoer, blir det ført inn på riktig sted i Skattemeldingen i Altinn når data sendes fra DNB Regnskap til Skatteetaten. Årsregnskapet består av resultat og balanse, der resultatet viser selskapets inntjening og lønnsomhet, og balansen viser hva selskapet eier (debet) og hvordan selskapet er finansiert (kredit).Det er åtte ulike kontoklasser å forholde seg til, og det er det første sifferet som beskriver hvilken type transaksjon det er (vi har laget en mer utfyllende forklaring for resultatskontoene lenger ned i artikkelen dersom det skulle være av interesse):

Eiendelskonto:

1: Eiendeler

Gjeldskonto:

2: Egenkapital og gjeld

Inntektskonto:

3: Salgs- og driftsinntekter

Kostnadkontoer:

4: Varekostnad

5: Lønnskostnader

6 og 7: Andre kostnader, administrative kostnader, av/nedskrivinger

8: Finanskostnader og finansinntekter (renter, finans og skatt)

Se hvordan du kan opprette nye kontoer i kontoplan her (for Pluss og Komplett)

Litt mer utfyllende om resultatskontoene (3xxx-8xxx)Merk! Dette er en enkel forklaring. Dersom du er usikker på hvilken konto og mva-kode du skal bruke bør du ta kontakt med regnskapsfører.

Inntekter (3000-3999)

Inntekter fra salg og annen drift blir bokført på 3000-serien i regnskapet. Det er forskjellige kontoer for forskjellige typer inntekt. Under skal vi ta for oss de vanligste inntektskontoene og de ulike tilhørende mva-kodene:

3000 Salgsinntekt: brukes av selskaper som er mva-registrert og selger varer med 25% mva (mva-kode 3).
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats: brukes av selskaper som er mva-registrert og selger tjenester med 25% mva (mva-kode 3).
3030 Salgsinntekt middels sats: brukes av selskaper som er mva-registrert og selger varer med 15% mva (mva-kode 31).
3050: salgsinntekt tjenester, lav sats: brukes av selskaper som er mva-registrert og selger tjenester med 12% mva (mva-kode 33).
3100/(3120 tjenester) Salgsinntekt uten mva: for salg som er avgiftsfri. Dette er for eksempel bøker, bruktbiler, kunst. (mva-kode 5)
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri (mva-kode 52)
3200/(3220 tjenester) Salgsinntekt unntatt avgiftsplikt: for salg av varer før du blir mva-registrert, salg til utland (mva-kode 6).
34xx: tilskudd fra staten. For eksempel i forbindelse med corona (mva-kode 7)
35xx: Garanti
3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt (mva-kode 6).
3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig (mva-kode 3)
37xx: provisjonsinntekt
38xx: solgte anleggsmidler. For eksempel hvis du selger en bil eller en maskin som har vært i bruk i bedriften (ikke lagervare).
39xx: purregebyr, periodisering (for eksempel forhåndsfakturerte faktura)

Kostnader (4000-8999)

For at du skal kunne kostnadsføre noe og få skattemessig fradrag for kostnaden er det et krav at anskaffelsen skal bidra til drift av selskapet. For eksempel at du kjøper varer som du skal selge videre, at du kjøper en pc for å kunne føre regnskap, etc. Du kan ikke kostnadsføre en sykkel du har kjøpt for å få ny rekord på Birken.
Det er en del kostnadskontoer i standard norsk kontoplan og vi kommer derfor ikke til å beskrive hver enkelt konto, men heller gi en liten forklaring av de mest brukte kontogruppene.

Kontogruppe 4xxx: dette er kontogruppen for varekostnad. Det vil si kostnader som er ervervet for å selge en vare. Dette er typisk selve varen, transport, tollkostnader, etc.
Kontogruppe 5xxx: dette er kontogruppen for lønnskostnader.
Kontogruppe 60xx: dette er kontogruppen for avskrivninger. Balanseførte driftsmidler avskrives på disse kontoene etter hvert som verdien av driftsmidlene synker.
Kontogruppe 61xx: frakt-, transport- og tollkostnader ved vareforsendelse (solgte varer, frakt på kjøpte varer regnes som en varekostnad).
Kontogruppe 63xx: Leie lokaler og andre kostnader som knytter seg til lokale.
Kontogruppe 64xx: diverse leiekostnader som maskiner, datasystemer, etc.
Kontogruppe 65xx: ikke balanseført verktøy, inventar, driftsmaterialer
Kontogruppe 66xx: reparasjon og vedlikehold
Kontogruppe 67xx: kontogruppe for diverse honorarer til regnskapsfører, revisor, advokat, etc.
Kontogruppe 68xx: Kontorrekvisita, kurs (oppdatering)
Kontogruppe 69xx: kontogruppe for diverse datakommunikasjonskostnader, telefon, etc.
Kontogruppe 70xx: kontogruppe for transportmidler (drivstoff, vedlikehold, forsikring, etc).
Kontogruppe 71xx: div kostnader knyttet til tjenestereise i bedriften (bilgodtgjørelse, diett, etc.).
Kontogruppe 73xx: reklamekostnad, representasjon, domenekostnad
Kontogruppe 77xx: styre- og bedriftsforsamlingsmøter
- 7740: øredifferanser (for eksempel hvis du har fått noen øre for lite for en faktura)
- 7770: bank- og kortgebyrer. Bankomkostninger som påløper hver måned føres her
Kontogruppe 8000: dette er kontogruppen for diverse finansielle inntekter og kostnader. For eksempel renteinntekter, rentekostnader, valutatap og -gevinst (agio).

Oppdatert på: 11/05/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!